Tập huấn người lao động tiềm ẩn nguy cơ phơi nhiễm vật liệu nano thiết kế

Thứ Sáu, 01/12/2023, 11:48(GMT +7)

Nhóm phát triển hướng coi việc tập huấn cho người lao động nói chung và người lao động có liên quan đến các vấn đề về an toàn vệ sinh lao động là các điển hình để học tập, nhưng không khuyến cáo hình thức tập huấn theo kiểu người này phổ biến cho người kia, hoặc theo dạng người lao động liên quan tập huấn lại cho người lao động khác, do thiếu các nghiên cứu sẵn có.

Nhóm phát triển hướng dẫn ủy nhiệm một hồi cứu có hệ thống nhằm trả lời cho câu hỏi “hình thức tập huấn nào nên áp dụng cho người lao động?”. Câu hỏi đã được thay đổi nhằm tập trung vào những ảnh hưởng của hoạt động tập huấn và giáo dục huấn bổ sung đối với những lao động tiềm ẩn nguy cơ phơi nhiễm vật liệu nano thiết kế. Hồi cứu có hệ thống do Von Mering và Schumacher tiến hành năm 2017 và đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố. Nhóm phát triển hướng dẫn cũng thực hiện những tìm kiếm ban đầu để trả lời câu hỏi về sự tham gia của người lao động trong đánh giá và quản lý rủi ro tại nơi làm việc đối với các vật liệu nano thiết kế. Tuy nhiên, hiện chưa có nghiên cứu nào về chủ đề này.

Tóm tắt kết quả: tập huấn và sự tham gia của người lao động

Câu hỏi hồi cứu có hệ thống: Đối với người lao động phơi nhiễm với vật liệu nano thiết kế,  tập huấn hoặc đào tạo đặc biệt về xử lý an toàn vật liệu nano thiết kế có ảnh hưởng về mức độ phơi nhiễm với vật liệu nano thiết kế hoặc mức độ của các phương pháp kiểm soát (gồm cả phương tiện bảo vệ cá nhân) được triển khai so sánh với không tiến hành hoặc một hình thức tập huấn khác không?

Tóm tắt bằng chứng

Hồi cứu có hệ thống không khu trú trên bất kỳ nghiên cứu nào về ảnh hưởng của hoạt động tập huấn cho người lao động. Không có nghiên cứu nào đưa ra những nhu cầu đặc thù về hoạt động huấn luyện người lao động liên quan đến vật liệu nano thiết kế.

Khuyến cáo nghiên cứu

Những hệ quả đối với nghiên cứu

Nhóm phát triển hướng dẫn khuyến cáo việc đánh giá ảnh hưởng của tập huấn cho người lao động và người sử dụng lao động về mức độ phơi nhiễm vật liệu nano thiết kế và việc áp dụng các biện pháp kiểm soát so sánh với các hình thức tập huấn khác, tốt nhất là bằng một thiết kế được kiểm soát trước-sau. Tương tự như vây, nhóm phát triển hướng dẫn khuyến cáo việc đánh giá ảnh hưởng của các hình thức tham gia khác nhau của người lao động về mức độ phơi nhiễm cũng như việc triển khai các biện pháp kiểm soát.

Biên dịch: Bích Hà


(Nguồn tin: who.org)