Tham khảo ý kiến người lao động để cải thiện chỗ làm việc của chính họ

Thứ Sáu, 01/12/2023, 11:46(GMT +7)

Nguồn ý tưởng tốt nhất để cải thiện nơi làm việc là ý kiến của những người trực tiếp thực hiện công việc đó hàng ngày.

TẠI SAO

Không ai hiểu biết về công việc hơn người làm công việc đó hàng ngày. Người làm việc này là nguồn thông tin tốt nhất để tìm kiếm cách thức cải thiện thiết bị và năng suất.

Mọi người có xu hướng tự làm theo ý mình khi cải thiện nơi làm việc. Tham khảo ý kiến người lao động để cải thiện, đảm bảo sự hợp tác của người lao động đem lại kết quả rõ ràng.

RỦI RO / TỔN HẠI

•           Thiếu thông tin.

•           Thiếu hiểu biết.

•           Thiếu sự chấp nhận.

•           Tỉ lệ thương tổn hoặc ốm đau tăng.

•           Sức khỏe người lao động kém.

BIỆN PHÁP

1. Đặt các câu hỏi với người lao động về bất kỳ vấn đề phát sinh tại nơi làm việc của họ. Sau đó yêu cầu họ cho ý kiến về cách thức khắc phục các vấn đề.

2. Sử dụng các ví dụ tốt được thực hiện nội bộ như là tài liệu hướng dẫn để lập các phương án cải thiện khả thi.

3. Thảo luận ngay các gợi ý của người lao động. Cố gắng tìm các gợi ý có thể thực hiện được ngay hoặc sau thời gian ngắn. Nếu có các gợi ý không thể chấp nhận được vì lý do tài chính, kỹ thuật hoặc các lý do khác. Thảo luận lại vấn đề và hỏi các gợi ý khác.

4. Giúp mọi người nhìn nhận ý kiến của họ để cải thiện nơi làm việc của mình. Điều này sẽ khuyến khích những cải thiện trong tương lai.

GỢI Ý THÊM

– Tạo cơ hội cụ thể cho người lao động đưa ra các ý kiến để cải thiện nơi làm việc của họ. Cách tốt là lập một danh sách các ý tưởng. Nêu rõ những ý tưởng này sẽ được thảo luận để tìm ra các giải pháp khả thi nhất. Người lao động có thể sẽ không quen với việc bày tỏ các ý kiến của họ và không có đủ sự thực hành để tìm ra các giải pháp thực tế; do vậy cần cung cấp đủ thời gian cho họ suy nghĩ về vấn đề và đề xuất giải pháp.

– Luôn luôn sử dụng thảo luận nhóm để nghiên cứu các đề xuất, so sánh các phương án và xác định giải pháp khả thi.

– Đồng thời chọn các khía cạnh thiết kế nơi làm việc. Công việc này sẽ gợi ý các ý tưởng khác nhau và giúp dễ dàng nhận biết các cải thiện khả thi.

ĐIỂM CẦN NHỚ

Nguồn ý tưởng tốt nhất để cải thiện nơi làm việc là ý kiến của những người trực tiếp thực hiện công việc đó hàng ngày.

        


(Nguồn tin: Ergonomic checkpoints, ILO)