Tiếp xúc với vật liệu nano tại nơi làm việc: Phương hướng xác định các chính sách về ATVSLĐ của Italia

Thứ Sáu, 01/12/2023, 11:46(GMT +7)

Nghiên cứu tìm hiểu cách thức Sách trắng Quốc gia về các rủi ro liên quan đến sức khỏe và an toàn ảnh hưởng đến người lao động làm các công việc liên quan đến công nghệ nano và vật liệu nano đã tác động tới thái độ của các bên liên quan chủ chốt tại Italia về vấn đề nêu trên, đồng thời xác định những quan điểm và ưu tiên được chia sẻ giữa các nhà nghiên cứu, các bên liên quan nhằm phát triển một khung chính sách giúp giải quyết được vấn đề này.

Nghiên cứu không chỉ làm nổi bật một số giả định quan trọng (ví dụ như: sự công nhận của các bên liên quan về việc cần thiết phải có các hành động và việc xác định mục tiêu để có thể đạt tới sự đồng thuận rộng lớn) cho việc thiết lập một cộng đồng chính sách nhằm duy trì sự phát triển quá trình hoạch định chính sách liên quan đến vấn đề kể trên, mà thông qua sự tương tác giữa các bên liên quan và các nhà nghiên cứu về ATVSLĐ, nghiên cứu còn xác định một số đề xuất đại diện cho điểm khởi đầu đối với những can thiệp bằng chính sách nhằm đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan và cộng đồng nghiên cứu khoa học.

Kết quả thu được trong việc chỉ rõ các lợi ích đang bị đe dọa, xác định các lĩnh vực tiềm ẩn sự đồng thuận cao và mức độ tham gia của các bên liên quan ở cấp quốc gia cho thấy tiềm năng của việc áp dụng một hướng tiếp cận toàn diện và dựa trên tri thức đối với quá trình hoạch định chính sách nhằm giải quyết các vấn đề về quản lý và phòng ngừa các rủi ro về an toàn và sức khỏe liên quan đến đổi mới công nghệ trong một khuôn khổ không chắc chắn về mặt khoa học.

Nội dung bài viết có trong file pdf đính kèm  PDF (390 K)

Tác giả : Marco Mirabile, Fabio Boccuni, Diana Gagliardi,

Bruna Maria Rondinone, Sergio Iavicoli


(Nguồn tin: Tạp chí: Health Policy, Volume 117, Issue 1, July 2014, Pages 128-134)