Vai trò của của cán bộ quản lý cấp trung trong việc duy trì công tác ATVSLĐ: Nghiên cứu trong ngành vận tải đường thủy.

Thứ Sáu, 01/12/2023, 11:45(GMT +7)

Syamantak bhattacharya, Lijun Tang

Sự tham gia của NLĐ và cam kết của cấp quản lý cao nhất là những yếu tố quan trọng trong việc quản lý hiệu quả công tác ATVSLĐ.
Nằm ở vị trí trung gian giữa cấp quản lý cao nhất và NLĐ là đội ngủ cán bộ quản lý cấp trung.
Tài liệu này sử dụng trong ngành vận tải đường thủy như một trường hợp điển hình để tiến hành điều tra ảnh hưởng của cấp lãnh đạo chủ chốt trong việc tham gia vào quá trình đánh giá quản lý công tác ATVSLĐ…

Download file pdf (Tiếng Anh)


Nguồn: Safety Science 51 (2013)


(Nguồn tin: )