Xây dựng kế hoạch và tiến hành can thiệp trực tiếp để cải thiện ATVSLĐ trong DNVVN – Bước 4. Tổng kết những cải thiện ATVSLĐ

Thứ Sáu, 01/12/2023, 11:47(GMT +7)

Tổng kết là bước quan trọng để đánh giá các hoạt động hướng dẫn và hỗ trợ đã thực hiện cũng như tác động của nó đối với DNVVN tham gia. Giai đoạn này có thể tương ứng với giai đoạn “kiểm tra” trong hệ thống quản lý ATVSLĐ.

Việc tổng kết cần được đưa vào các kế hoạch ban đầu để thực hiện dịch vụ hỗ trợ cho DNVVN. Việc tổng kết được tiến hành có sự tham gia của đại diện tất cả các bên cung cấp dịch vụ ATVSLĐ cơ bản. Kết quả tổng kết phải được báo cáo tóm tắt và trình bày trước các bên cung cấp dịch vụ cũng như các tổ chức liên quan nhằm làm tăng độ tin cậy của quá trình tổng kết và do đó nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ.

            Mục đích:

Mục đích chính của việc tổng kết là để hiểu mức độ hiệu quả của các hoạt động hỗ trợ. Cần thu hút sự quan tâm đặc biệt đối với những cải thiện đã đạt được trong DNVVN và hiệu quả giảm thiểu nguy cơ của những cải thiện đó. Kết quả tổng kết được sử dụng để điều phối tốt hơn dịch vụ cho DNVVN.

            Cách thực hiện

1. Giao cho một nhóm gồm các đại diện của các bên cung cấp dịch vụ ATVSLĐ cơ bản xem xét lại toàn bộ quá trình hỗ trợ cải thiện ATVSLĐ trong DNVVN.

2. Kiểm tra xem lĩnh vực hoạt động nào có thể mang lại kết quả tích cực và cải thiện nào cần được tiếp tục để tăng hiệu quả của hoạt động hỗ trợ.

3. Thu thập thông tin về tác động của hoạt động hỗ trợ đối với các DNVVN tham gia và các DNVVN khác cũng như đối với sự hợp tác cuả các tổ chức ở địa phương.

4. Thảo luận trong cuộc họp tổng kết về những thành tựu và những tác động được khẳng định. Có thể không cần tổng kết quá chi tiết, vì mục đích là để khẳng định quá trình đã làm và hiểu những loại hình dịch vụ hỗ trợ nào có hiệu quả hơn.

5. Chuẩn bị báo cáo bằng văn bản cho nhóm tổng kết và trình bày trước những nhà cung cấp dịch vụ cũng như các cơ quan, tổ chức có liên quan. Bài trình bày báo cáo tổng kết bằng văn bản cực kỳ quan trọng.

Nội dung của quá trình tổng kết được tóm tắt trong hình dưới:

Tăng cường sự hợp tác

– Quá trình tổng kết cần được xem là một hoạt động chung của các bên cung cấp dịch vụ ATVSLĐ cơ bản.

– Báo cáo bằng văn bản của nhóm tổng kết là đầu mối quan trọng để tiếp tục tăng cường sự hợp tác và điều phối các hoạt động theo kế hoạch;

– Cần xem xét cả những thành tựu của hoạt động hỗ trợ và nỗ lực hợp tác của các bên cung cấp. Đặc biệt, tác động tích cực của sự phối hợp là cơ sở để tăng cường sự hợp tác.

Một số gợi ý khác

– Nhóm tổng kết cũng cần xem xét tính phù hợp của các công cụ hành động đã sử dụng.

– Cần kiểm tra các dạng cải thiện mà DNVVN tham gia đã đạt được và hiệu quả của những cải thiện đó.

– Tính bền vững của hoạt động hỗ trợ cần được thảo luận trong nhóm tổng kết. Từ thảo luận này, nhóm có thể rút ra được những gợi ý hữu ích.

———


(Nguồn tin: Trích dẫn tài liệu- “Hướng dẫn thực hành Dịch vụ y tế lao động cơ bản và cải thiện điều kiện lao động trong các DNVVN”)