Xây dựng kế hoạch và tiến hành can thiệp trực tiếp để cải thiện ATVSLĐ trong DNVVN – Bước 5. Theo dõi và duy trì dịch vụ hỗ trợ và đào tạo

Thứ Sáu, 01/12/2023, 11:47(GMT +7)

Hoạt động theo dõi rất quan trọng nhằm khẳng định những thành tựu của việc hướng dẫn và hỗ trợ do các bên cung cấp dịch vụ ATVSLĐ cơ bản thực hiện.

Cần tổ chức các buổi họp để thảo luận các thành tựu và dịch vụ tương lai cũng như tổ chức các buổi thăm lại doanh nghiệp. Các chuyến thăm DNVVN tham gia không chỉ khuyến khích DNVVN duy trì cải thiện tự nguyện mà còn chỉ ra những gợi ý hữu ích để tiếp tục mở rộng hoạt động của các bên cung cấp dịch vụ ATVSLĐ cơ bản. Kết quả các hoạt động này cần được sử dụng để lập kế hoạch tương lai.

Mục đích:

Hoạt động theo dõi trước mắt giúp khuyến khích cả người cung cấp dịch vụ ATVSLĐ cơ bản và DNVVN tham gia xem xét những thành tựu và tiếp tục cải thiện. Hoạt động theo dõi được phối hợp tốt sẽ tăng cường mối liên kết giữa bên cung cấp dịch vụ và DNVVN, đồng thời tăng cường sự hợp tác của chính các bên cung cấp dịch vụ.

Cách thực hiện

– Tiến hành thăm các DNVVN tham gia để tìm hiểu quan điểm của người sử dụng lao động và người lao động về hiệu quả của các hoạt động hỗ trợ và hướng dẫn cũng như những thay đổi có được trong doanh nghiệp.

– Nếu cần, tổ chức một cuộc họp giữa các thành viên của các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ với các cơ quan, các đối tác và DNVVN liên quan để tham khảo ý kiến của họ.

– Nếu cần, tổ chức một hội thảo thành tựu có sự tham gia của các DNVVN để hiểu phản ứng của họ.

– Thu thập thông tin về những cải thiện được DNVVN tham gia thực hiện. Soạn thảo thông tin về số cải thiện, loại hình cải thiện hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn khác nhau và tác dụng giảm thiểu nguy cơ.

– Trên cơ sở những kết quả thảo luận tại cuộc họp và các chuyến thăm theo dõi, cần phổ biến hướng dẫn về loại hình cải thiện mà DNVVN có thể đạt được.

– Thông qua bản tin, tờ rơi và trang web phù hợp, cần trao đổi những kinh nghiệm tích cực đã được khẳng định qua những hoạt động theo dõi này nhằm duy trì cải thiện tự nguyện.

Tăng cường sự hợp tác

– Phối hợp tốt giữa các bên cung cấp dịch vụ ATVSLĐ cơ bản trong hoạt động theo dõi có thể giúp duy trì dịch vụ hỗ trợ DNVVN.

– Kết quả của hoạt động theo dõi là cơ sở tốt để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ cho các DNVVN.

– Việc phgổ biến thông tin về thành công của các hoạt động hỗ trợ sẽ giúp nhân rộng dịch vụ ATVSLĐ cơ bản cho các DNVVN trong cả nước.

Một số gợi ý khác

– Tác dụng giảm thiểu nguy cơ và ảnh hưởng của các sáng kiến của DNVVN tham gia cần được đánh giá cẩn thận thông qua hoạt động theo dõi.

– Cần phải phản hồi kết quả của hoạt động theo dõi tới nhiều DNVVN. Những điển hình tốt về quản lý nguy cơ và cải thiện đạt được ở địa phương có thể được sử dụng để khuyến khích nhiều DNVVN thực hiện cải thiện tự nguyện tương tự.

———


(Nguồn tin: Trích dẫn tài liệu- “Hướng dẫn thực hành Dịch vụ y tế lao động cơ bản và cải thiện điều kiện lao động trong các DNVVN”)