Bộ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7301:2008 An toàn máy – Đánh giá rủi ro

Thứ Hai, 25/12/2023, 11:42(GMT +7)

Bộ TCVN 7301 (ISO/TR 14121) An toàn máy – Đánh giá rủi ro, gồm các phần sau:
– TCVN 7301-1:2008 (ISO/TR 14121-1:2007), Phần 1: Nguyên tắc.
– TCVN 7301-2:2008 (ISO/TR 14121-2:2007), Phần 2: Hướng dẫn thực hành và ví dụ về các phương pháp.

TCVN 7301-1:2008 và TCVN 7301-2:2008 thay thế TCVN 7301:2003 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC199 An toàn máy biên soạn, Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 7301-1:2008 tương đương với ISO/TR 14121-1:2007, TCVN 7301-2:2008 tương đương với ISO/TR 14121-2:2007.

* Tiêu chuẩn TCVN 7301-1:2008 (ISO/TR 14121-1:2007) An toàn máy – Đánh giá rủi ro, Phần 1: Nguyên tắc

Quy định nguyên tắc chung dùng để đáp ứng mục tiêu giảm rủi ro được xác định trong Điều 5, TCVN 7383-1:2004. Các nguyên tắc đánh giá rủi ro này đem lại đồng thời kiến thức và kinh nghiệm thiết kế, sử dụng, sự cố, tai nạn và tổn hại liên quan đến máy để đánh giá các rủi ro được đặt ra trong các giai đoạn liên quan đến chu kỳ tuổi thọ của máy.

Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn dạng thông tin cần thiết cho việc đánh giá rủi ro. Các quy trình được mô tả để nhận biết các mối nguy hiểm, dự toán và đánh giá mức rủi ro.

Tiêu chuẩn này cũng đưa ra hướng dẫn để thực thi các quy định liên quan đến an toàn máy và về các loại tài liệu yêu cầu để kiểm tra việc đánh giá rủi ro đã thực hiện.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các rủi ro được đặt ra cho gia súc, của cải hoặc môi trường.

* TCVN 7301-2 : 2008 (ISO/TR 14121-2:2007), An toàn máy – Đánh giá rủi ro,  Phần 2: Hướng dẫn thực hành và ví dụ về các phương pháp.

Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn thực hành cho việc tiến hành đánh giá rủi ro đối với máy theo TCVN 7301-1 : 2008 và mô tả các phương pháp và các công cụ khác nhau cho mỗi bước trong quy trình đánh giá.

Tiêu chuẩn này cũng cung cấp hướng dẫn thực hành cho việc giảm rủi ro (phù hợp với TCVN 7383) đối với máy, đưa ra hướng dẫn bổ sung cho việc lựa chọn các biện pháp bảo vệ thích hợp để đạt được sự an toàn.

Những người sử dụng tiêu chuẩn này là những người phải có sự hợp nhất về an toàn trong thiết kế, lắp đặt hoặc cải tiến máy (ví dụ, các kỹ sư thiết kế, kỹ thuật viên, chuyên gia về an toàn).

Kim Dung


(Nguồn tin: Nilp.vn)