Mô hình phát triển ô nhiễm từ nguồn thấp

Thứ Sáu, 01/12/2023, 10:21(GMT +7)

Bài viết trình bày các kết quả nghiên cứu xây dựng mô hình phát tán ô nhiễm từ ống khói nồi hơi đốt than trong khu công nghiệp.

Để có được các thông số đầu vào, tác giả đã điều tra, khảo sát, đo đạc nhiều nồi hơi và đã xác định được suất tiêu thụ than để tạo ra 1 tấn hơi nước; trên cơ sở phân tích thành phần than, đã xây dựng được các hệ số phát thải của các loại ô nhiễm (bụi, SO2, NOx). Trên cơ sở so sánh các mô hình phát tán ô nhiễm cho thấy mô hình Nhikitin VS là phù hợp với nguồn thải thấp và đề tài đã xây dựng phần mềm mô phỏng sự phát tán ô nhiễm cho nguồn thải này. Đo đạc hiện trường cho thấy kết quả rất gần với tính toán. Phần mềm hoàn toàn có thể sử dụng trong quy hoạch bảo vệ môi trường khí trong khu công nghiệp.

Bài viết được đăng trên  Tạp chí HĐKH số 1,2&3/2013

Nội dung  có trong file pdf. 620kb có thể tải tại đây.(Nguồn tin: )