Mức tiếp xúc cho phép với điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc

Thứ Sáu, 01/12/2023, 01:52(GMT +7)

Theo QCVN 25:2016/BYT được ban hành kèm theo Thông tư số 25/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế:

Điện từ trường (Electromagnetic): là một dạng vật chất đặc trưng cho tương tác giữa các hạt mang điện, do các hạt mang điện sinh ra và là trường thống nhất của điện trường và từ trường.

Điện từ trường tần số công nghiệp (Industrial Frequency Electromagnetic Fields): Là sóng điện từ có tần số từ 50Hz đến 60Hz phát sinh do cảm ứng tĩnh điện và điện từ từ các nguồn điện, đường dây tải điện và các thiết bị dùng điện.

Cường độ điện trường (Electric field intensity): Là độ lớn hiệu dụng của véctơ điện trường (E) tại một Điểm, xác định bằng lực (F) tác dụng lên một đơn vị điện tích (q) tại một Điểm trong trường, tính bằng vôn trên mét (V/m).

Cường độ từ trường (Magnetic field intensity): Là độ lớn hiệu dụng của véctơ từ trường. Cường độ từ trường được ký hiệu là H, đơn vị tính Ampe trên mét (A/m).

1. Mức tiếp xúc cho phép với điện trường

– Khi người lao động không có thiết bị phòng tránh tác động của điện trường, thời gian làm việc tại nơi có điện trường được quy định tại bảng 1.

Bảng 1. Mức tiếp xúc cho phép với điện trường tại nơi làm việc

Cường độ điện trường E 
(kV/m)

<5

5≤ E≤ 20

20

≥25

Thời gian tiếp xúc cho phép
(Phút)

Không hạn chế

(50/E-2).60

10

Không được tiếp xúc

– Khi người lao động sử dụng các thiết bị bảo hộ phòng tránh tác động của điện trường thì thời gian làm việc tại nơi có điện trường được thực hiện theo quy định riêng đối với từng loại thiết bị.

2. Mức tiếp xúc cho phép với từ trường

Mức tiếp xúc cho phép với từ trường được quy định tại bảng 2.

Bảng 2. Mức tiếp xúc cho phép với từ trường tại nơi làm việc

Thời gian tiếp xúc cho phép
(giờ)

Cường độ từ trường  H
(A/m)

8

400

<2

4000

 Các cơ sở có người lao động tiếp xúc với điện từ trường tần số công nghiệp phải định kỳ đo, đánh giá điện từ trường tần số công nghiệp tối thiểu 1 lần/năm và theo các quy định của Bộ luật lao động, Luật an toàn, vệ sinh lao động.

 Người sử dụng lao động phải cung cấp đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động cho người lao động phù hợp với môi trường làm việc theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Nếu điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc vượt mức giới hạn cho phép, người sử dụng lao động phải thực hiện ngay các giải pháp cải thiện điều kiện lao động và bảo vệ sức khỏe người lao động.

————————

Trích dẫn QCVN 25:2016/BYT,  Quy chuẩn này áp dụng thay thế cho Tiêu chuẩn từ trường tần số thấp và Tiêu chuẩn cưng độ điện trường tần số thấp trong Tiêu chuẩn vệ sinh lao động ban hành theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế.


(Nguồn tin: Nilp.vn)