Nghiên cứu xác định hiệu quả xử lý BOD, COD, tổng Ni tơ của một số loại màng lọc sinh học lơ lửng (MBBR)

Thứ Sáu, 01/12/2023, 10:25(GMT +7)

Tóm tắt: Nước thải sinh hoạt là một trong những loại bắt buộc cần phải xử lý trước khi xả ra môi trường. Nước thải sinh hoạt thường chứa các chất ô nhiễm đặc trưng như: COD, BOD, SS, tổng nitơ, vi sinh vật gây bệnh…do đó nếu không được xử lý sẽ gây ô nhiễm nguồn tiếp nhận nói riêng cũng như môi trường nói chung. Với phương pháp sinh học xử lý nước thải thì hiện nay công nghệ dùng màng lọc sinh học lơ lửng (MBBR) cho hiệu quả xử lý cao cùng với nhiều ưu điểm khác như công nghệ hiện đại, ít phát sinh bùn và mùi hôi, thiết bị nhỏ gọn…Với mỗi loại vật liệu đệm khác nhau như: dạng nhựa Polyetylen hình trụ; Polyurethane hình khối lập phương; ceramic…hình thành nên các màng sinh học lơ lửng khác nhau. Việc đánh giá hiệu quả xử lý của các loại màng sinh học lơ lửng trong phòng thí nghiệm có ý nghĩa quan trọng trong việc lựa chọn và ứng dụng chúng trong các hệ thống xử lý nước thải.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Màng lọc sinh học lơ lửng (Moving Bed Biofilm Reactor-MBBR) là bộ phản ứng sinh học có lớp vi sinh dính bám trên lớp vật liệu mang di chuyển. MBBR được kết hợp trong các bể xử lý thiếu khí hay hiếu khí để xử lý các chỉ tiêu ô nhiễm trong nước thải [6]. Bể sinh học sử dụng màng lọc sinh học lơ lửng MBBR xử lý nước thải dựa trên công nghệ màng sinh học [8]. Nguyên lý chính là vi sinh vật phát triển tạo thành lớp màng trên giá thể chuyển động được trong bể nhờ hệ thống sục khí (hiếu khí) hoặc cánh khuấy (thiếu khí). Bể MBBR được thiết kế để loại bỏ BOD, COD và nitơ trong nước thải, lượng bùn sinh ra ít…phù hợp với xử lý nước thải sinh hoạt và một số loại nước thải sản xuất như mía đường, thủy sản, bia rượu nước giải khát…[2][3][4][6].

Nghiên cứu này được tiến hành nhằm khảo sát đánh giá hiệu quả xử lý BOD, COD, tổng nitơ của bể MBBR để xử lý nước thải sinh hoạt trong điều kiện phòng thí nghiệm. Kết quả của nghiên cứu nhằm đề xuất một phương pháp hiệu quả cao để xử lý nước thải đạt quy chuẩn quốc gia về nước thải sinh hoạt.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Chuẩn bị thí nghiệm

2.1.1. Địa điểm, thời gian nghiên cứu

– Mô hình MBBR được thực hiện ở quy mô phòng thí nghiệm tại số 216 Nguyễn Trãi-Nam Từ Liêm-Hà Nội. Trong nghiên cứu này, nước thải sinh hoạt trước tiên được xử lý qua bể tự hoại, nước đầu ra sẽ được đưa vào bể MBBR để xử lý và ghi nhận các kết quả.

Thời gian nghiên cứu từ tháng 06/2017 đến tháng 09/2017.

2.1.2. Đối tượng nghiên cứu

Nước thải sinh hoạt được thu thập từ cống thải tập trung của trụ sở số 2 Viện Khoa học an toàn và vệ sinh lao động. Nước thải được thu thập cách mỗi 2 giờ trong một ngày, trộn đều, tiến hành trong 3 ngày liên tiếp để xác định các thành phần ô nhiễm phục vụ thí nghiệm.

2.1.3.  Mô hình nghiên cứu

Mô hình bể MBBR chế tạo gồm 3 ngăn: ngăn thiếu khí (dài x rộng x cao là 30x30x150cm), ngăn hiếu khí (dài x rộng x cao là 60x30x150cm), ngăn lắng (dài x rộng x cao là 30x30x150 cm)

Nước thải từ bể chứa nước thải (1) được đưa vào hệ thống xử lý bằng công nghệ MBBR bằng bơm số (6). Bơm (6) được điều chỉnh để có lưu lượng cố định theo tải trọng thí nghiệm. Nước thải sau đó được dẫn vào bể thiếu khí (2) có gắn bộ phận khuấy trộn bằng cánh khuấy để duy trì hàm lượng oxy hòa tan và tạo điều kiện cho giá thể chuyển động trong bể.

Nước thải sau khi được xử lý qua ngăn thiếu khí được dẫn vào bể hiếu khí (3) bằng ống dẫn. Tại bể hiếu khí có lắp đặt hệ thống phân phối khí và được thổi khí liên tục bằng máy thổi khí (9). Lưu lượng khí được điều chỉnh phù hợp bằng các van điều chỉnh lưu lượng (V4, V5) nhằm cung cấp oxy và giúp các giá thể chuyển động trong bể hiếu khí. Một phần nước thải phía cuối bể hiếu khí được bơm tuần hoàn (7) bơm về đầu ngăn thiếu khí với lưu lượng bằng với lưu lượng nước thải đầu vào.

Nước thải sau khi được xử lý bằng bể hiếu khí được dẫn vào bể lắng (4). Bùn lắng được định kì xả bỏ theo quy định. Phần nước thải trong phía trên bể lắng được dẫn vào bể chứa nước sau xử lý (5).

2.1.4. Giá thể sinh học

– Loại 1: Giá Thể hình trụ

+ Loại: K3

+ Chất liệu: Polyetylen

+ Kích thước: DxH=25x10mm

+ Tổng diện tích bề mặt là 800 m2/m3, trong đó diện tích bề mặt tạo màng là 500m2/m3;

+ Khối lượng riêng: 95 kg/m3

+ Xuất xứ: Việt Nam;

+ Mật độ giá thể K3 trong bể thiếu khí và hiếu khí chiếm 10% thể tích bể.

– Loại 2: Giá thể hình lập phương:

+ Loại: MBC-2

+ Kích thước: 20x20x20 mm

+ Diện tích bề mặt:  8 000 – 12 000 m2/m3

+ Độ xốp của vật liệu mang: 94 – 96 %.

+ Vật liệu chế tạo: Polyurethane.

+ Xuất xứ: Viện Hóa học- Việt Nam

+ Mật độ giá thể K3 trong bể thiếu khí và hiếu khí chiếm 10% thể tích bể.

2.2. Tiến hành thí nghiệm

Với mỗi loại giá thể sinh học sẽ tiến hành như sau:

– Bước 1: Vận hành thích nghi

Khi mới bắt đầu thí nghiệm, mô hình MBBR được vận hành tạm thời bằng nước thải sinh hoạt thu thập được và được sục khí nhằm tạo xáo trộn và cung cấp oxy cho sự phải triển của vi sinh vật (VSV). Sau khi vận hành một thời gian nếu lớp màng sinh học đã hình thành có màu nâu sậm và dùng tay sờ lên có cảm giác nhờn thì tiến hành chuyển sang chế độ chạy thí nghiệm.

– Bước 2: Vận hành thí nghiệm chính thức

Sau khi màng sinh học của mô hình đã ổn định bắt đầu tiến hành các thí nghiệm chính thức để đánh giá hiệu quả xử lý nước các chỉ tiêu ô nhiễm của nước thải sinh hoạt (NTSH) đối với các loại giá thể nêu trên.

Do chỉ chế tạo 1 mô hình bể MBBR nên sẽ tiến hành tuần tự với mỗi loại giá thể và mỗi loại thời gian lưu nước khác nhau. Mô hình được vận hành liên tục 24/24h. Nước thải trước và sau khi qua bể MBBR được thu thập đo đạc và phân tích các chỉ tiêu pH, DO, BOD5, COD, tổng nitơ. So sánh kết quả ghi nhận được với giá trị ở cột A của QCVN14:2008/BTNMT.

2.3. Phương pháp thử

Tất cả cá mẫu nước đều được thu thập và phân tích tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành tại phòng phân tích của Trạm Quan trắc và phân tích môi trường lao động – Viện KHAT và VSLĐ.

III.KẾT QUẢ

3.1. Chuẩn bị thí nghiệm

3.1.1. Thông số nước thải đầu vào bể MBBR

3.1.2. Các yếu tố vận hành

Điều kiện thí nghiệm được kiểm soát gồm:

+ pH=7-8;

+ Nồng độ DO bể thiếu khí: 0.1-0.5 mg/l;

+ Nồng độ DO bể hiếu khí: 2-2.5 mg/l;

+ Nhiệt độ là nhiệt độ phòng theo điều kiện môi trường tự nhiên;

Nghiên cứu được chia thành 2 giai đoạn: thích nghi và vận hành thí nghiệm theo các thời gian lưu nước lần lượt là 4h và 2h cho mỗi bể.

3.2. Kết quả đo đạc và tính toán

3.2.1. Kết quả thí nghiệm với giá thể hình trụ K3

Hiệu quả xử lý COD: nồng độ COD trong nước thải đầu vào khá cao và biến động, tuy nhiên sau xử lý đã giảm đáng kể, trung bình đạt 62% với thời gian lưu nước là 4h và 60.7% với thời gian lưu nước 2h.

Bảng 4: Kết quả phân tích COD

Hiệu quả xử lý BOD5: nồng độ BOD5 trong nước thải sau xử lý đã giảm trung bình đạt 71.56% với thời gian lưu nước là 4h và 67.89% với thời gian lưu nước 2h.

Hiệu quả xử lý tổng nitơ: nồng độ tổng nitơ trong nước thải đầu vào khá cao tuy nhiên biến động nhỏ cho 2 trường hợp thí nghiệm, trị số tổng nitơ trong nước thải sau xử lý đã giảm trung bình đạt 49.77% với thời gian lưu nước là 4h và 43.6% với thời gian lưu nước 2h.

3.2.2. Kết quả thí nghiệm với giá thể hình lập phương  

Hiệu quả xử lý COD: nồng độ COD trong nước thải đầu vào khá cao và biến động, tuy nhiên sau xử lý đã giảm nhiều trung bình đạt 83.6% với thời gian lưu nước là 4h và 83.18% với thời gian lưu nước 2h.

Bảng 7: Kết quả phân tích COD

Hiệu quả xử lý BOD5: nồng độ BOD5 trong nước thải sau xử lý đã giảm nhiều trung bình đạt 92.2% với thời gian lưu nước là 4h và 91.2% với thời gian lưu nước 2h.

Hiệu quả xử lý tổng nitơ: nồng độ tổng nitơ trong nước thải đầu vào khá cao tuy nhiên biến động nhỏ cho 2 trường hợp thí nghiệm, trị số tổng nitơ trong nước thải sau xử lý đã giảm nhiều trung bình đạt 73.39% với thời gian lưu nước là 4h và 71.57% với thời gian lưu nước 2h.

3.2.3. Tổng hợp hiệu quả xử lý trong các thí nghiệm

3.3. Nhận xét

– Kết quả nghiên cứu thí nghiệm cho thấy với cả 2 loại giá thể đều cho hiệu quả xử lý các chất ô nhiễm COD, BOD, tổng nitơ khá cao.

– Ở thời gian lưu nước 4h thì nồng độ các chất ô nhiễm thay đổi giảm nhiều hơn ở thời gian lưu nước là 2h, tuy nhiên giá trị thấp hơn không nhiều.

IV. KẾT LUẬN

Thí nghiệm xử lý nước thải sinh hoạt dùng các bể MBBR thiếu khí và hiếu khí trên mô hình quy mô phòng thí nghiệm cho thấy:

– Trong 2 loại giá thể dùng làm vật liệu đệm di động thì loại giá thể hình lập phương MBC-2 cho hiệu quả xử lý cao hơn giá thể loại K3 về các chỉ tiêu COD, BOD, tổng nitơ.

– Trong các thời gian lưu nước thí nghiệm thì thời gian lưu 2 h là thích hợp dựa trên tiêu chí về hiệu suất xử lý và mức độ ô nhiễm.

Tài liệu tham khảo

1. PGS.TS.Trần Đức Hạ, Xử lý nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ và vừa, NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, 2002.

2. Nguyễn Hoàng Như, Luận văn Thạc sỹ “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ MBBR để xử lý nước thải sản xuất bia”, Trường ĐH Bách Khoa- ĐH Quốc Gia Hồ Chí Minh, 2012.

3. Nguyễn Trung Hiếu, Luận văn Thạc sỹ “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp xử lý nước thải có hàm lượng chất hữu cơ cao trong ngành công nghiệp thực phẩm, nước giải khát ứng dụng với quy mô nhỏ”, Trường ĐH Xây Dựng, 2011.

4.  Lê Đức Anh, Lê Thị Minh, Đào Vĩnh Lộc, Nghiên cứu ứng dụng công nghệ moving bed biofilm reactor (MBBR) xử lý nước thải sinh hoạt, Trường Đại học Yersin Đà Lạt, 2012.

5. QCVN 14:2008/BTNMT.

6. Metcaly & Eddy (2002) – Waste water Enginneerning Treatment and Reuse, 4th Edittion, Mc Graw Hill, 2004.

7. Bjorn Rusten, Bjørnar Eikebrokk, Yngve Ulgenes, Eivind Lygren, Design and operations of the Kaldnes moving bed biofilm reactors, 2005.

8. Ødegaard, H., Rusten, B., Siljudalen, J., 1999,  The development of the moving bed biofilm process—from idea to commercial product, Eur. Water Manage. 2 (3), 36–43.

Nguyễn Thị Mai

Viện KH An Toàn và Vệ Sinh Lao Động


(Nguồn tin: Vnniosh.vn)