TCVN 10292-2:2014 Máy nông lâm nghiệp – Yêu cầu an toàn và phương pháp thử máy cắt bụi cây và máy cắt cỏ cầm tay – Phần 2: Máy sử dụng cụm động lực đeo vai.

Thứ Hai, 25/12/2023, 11:51(GMT +7)

Lời nói đầu
TCVN 10292-2:2014 hoàn toàn tương đương với ISO 11806-2: 2011,
TCVN 10292-2:2014 do Trung tâm Giám định Máy và Thiết bị biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

MÁY NÔNG LÂM NGHIỆP – YÊU CẦU AN TOÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ MÁY CẮT BỤI CÂY VÀ MÁY CẮT CỎ CẦM TAY – PHẦN 2: MÁY SỬ DỤNG CỤM ĐỘNG LỰC ĐEO VAI

Agricultural and rorestry machinery – Safety requirements and testing for portable, hand-held, powered brush-cutters and grass-trimmers – Part 2: Machines for use with back-pack power unit

Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định những biện pháp và yêu cầu an toàn để kiểm tra kết cấu và thiết kế của máy cắt bụi cây và máy cắt cỏ cầm tay với nguồn động lực là động cơ đốt trong có khung đeo vai và bộ phận truyền lực cơ học giữa nguồn động lực và bộ phận cắt. Các phương pháp nhằm loại trừ hoặc giảm thiểu những mối nguy hiểm phát sinh do sử dụng máy và quy định các loại thông tin về thực hành làm việc an toàn cần được nhà chế tạo cung cấp.

Tiêu chuẩn này cùng với các Điều của ISO 11806-1 liên quan (xem 4.1), đề cập đến tất cả các mối nguy hiểm đáng kể, tình huống và trường hợp nguy hiểm, ngoại trừ rung động toàn thân từ cụm động lực đeo vai, liên quan đến các máy này khi chúng được sử dụng như dự định và ở điều kiện sử dụng không đúng mà nhà sản xuất có thể dự đoán trước.

CHÚ THÍCH 1: Hiện tại, phương pháp thử chuẩn để đo rung động toàn thân từ cụm động lực đeo vai chưa có.

CHÚ THÍCH 2: Xem Phụ lục A, cùng với Phụ lục A của ISO 11806-1:2011, liệt kê các mối nguy hiểm đáng kể.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho máy cắt bụi cây và máy cắt cỏ cầm tay có động cơ được chế tạo sau ngày công bố tiêu chuẩn.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho những máy có trang bị nhiều hơn một bộ phận cắt bằng kim loại, ví dụ các xích quay hay dao xoay.


(Nguồn tin: Trích dẫn: TCVN 10292-2:2014)