Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7387-4:2011 – An toàn máy – Phương tiện thông dụng để tiếp cận máy – Phần 4: Thang cố định

Thứ Hai, 25/12/2023, 11:51(GMT +7)

Lời nói đầu
TCVN 7387-4:2011 hoàn toàn tương đương với ISO 14122-4:2004 và sửa đổi 1:2010.
TCVN 7387-4:2011 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 199 An toàn máy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Lời giới thiệu

Đây là tiêu chuẩn thứ tư của bộ tiêu chuẩn “An toàn máy – Phương tiện thông dụng có thể tiếp cận máy”. Bộ tiêu chuẩn này gồm:

– Phần 1: Lựa chọn phương tiện cố định để tiếp cận giữa hai mức.

– Phần 2: Sàn thao tác và lối đi.

– Phần 3: Cầu thang, ghế thang và lan can.

– Phần 4: Thang cố định.

Tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn loại B như đã nêu trong TCVN 7383-1 (ISO 12100-1).

Các điều kiện của tiêu chuẩn này có thể được bổ sung hoặc sửa đổi bởi một tiêu chuẩn loại C.

CHÚ THÍCH 1: Đối với các máy đã bao hàm trong phạm vi của một tiêu chuẩn loại C và đã được thiết kế và xây dựng theo các điều của tiêu chuẩn đó thì các điều của tiêu chuẩn loại C đã nêu được quyền ưu tiên hơn so với các điều của tiêu chuẩn loại B này.

CHÚ THÍCH 2: Việc sử dụng các vật liệu khác với kim loại (các vật liệu composite, các vật liệu được gọi là “tiên tiến” v.v…) không làm thay đổi ứng dụng của tiêu chuẩn hiện thời.

AN TOÀN MÁY – PHƯƠNG TIỆN THÔNG DỤNG ĐỂ TIẾP CẬN MÁY – PHẦN 4: THANG CỐ ĐỊNH

Safety of machinery – Permanent means of access to machinery – Part 4: Fixed ladders

Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các máy (tĩnh tại và di động) cần có các phương  tiện tiếp cận cố định.

Mục đích của tiêu chuẩn này là xác định các yêu cầu chung để tiếp cận an toàn các máy được nêu trong TCVN 7383-2 (ISO 12100-2), TCVN 7387-1 (ISO 14122-1), đưa ra lời khuyên về lựa chọn đúng các phương tiện tiếp cận khi cần tiếp cận đến máy mà không thể tiếp cận một cách trực tiếp từ mức mặt đất hoặc từ các mức sàn.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho thang cố định là một bộ phận của máy.

Tiêu chuẩn này cũng có thể áp dụng cho các thang cố định là một bộ phận của tòa nhà tại đó có lắp đặt máy với điều kiện là chức năng chính của bộ phận của tòa nhà là cung cấp phương tiện tiếp cận máy.

CHÚ THÍCH 1: Cũng có thể sử dụng tiêu chuẩn này cho các phương tiện tiếp cận ngoài phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này. Trong các trường hợp như vậy phải tính đến các quy định có liên quan.

CHÚ THÍCH 2: Đối với các máy di động có thể áp dụng các yêu cầu khác do các kích thước và các điều kiện sử dụng riêng biệt của chúng.

Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho các thang không được cố định thường xuyên với máy và có thể được tháo ra hoặc di chuyển sang một bên hoặc được xoay (lắp ráp có khớp xoay) đối với một số nguyên công của máy (ví dụ, thay dụng cụ trong một máy ép lớn).

Đối với các nguy hiểm lớn cũng thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này, xem Điều 4 của TCVN 7387-1 (ISO 14122-1).

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các máy được chế tạo trước khi tiêu chuẩn này được công bố.


(Nguồn tin: Trích dẫn TCVN 7387-4:2011)