Nghiên cứu tiêu chuẩn TCVN 6844:2001 và đề xuất quy trình áp dụng trong xây dựng, soát xét các tiêu chuẩn và quy chuẩn an toàn

Thứ Sáu, 01/12/2023, 10:41(GMT +7)

Nghiên cứu này đã tiến hành xây dựng và đề xuất quy trình áp dụng tiêu chuẩn TCVN 6844:2001 – Hướng dẫn việc đề cập khía cạnh an toàn trong tiêu chuẩn – trong việc xây dựng và soát xét các tiêu chuẩn và quy chuẩn về an toàn theo 4 vấn đề trọng tâm, hay còn gọi là 4 bước nội dung trong xây dựng dự thảo các tiêu chuẩn an toàn.

Nội dung của các bước thực hiện này không chỉ đáp ứng được yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 6844:2001, mà còn hoàn toàn phù hợp với các qui định hiện hành về hoạt động tiêu chuẩn hóa nói chung, cũng như điều kiện cụ thể thực tế ở Việt Nam.
Bài đã được đăng Tạp chí HĐKH số 1,2&3/2013

Nội dung chi tiết file pdf có thể đọc Tại đây (pdf. 754kb)(Nguồn tin: )