Đánh giá hiệu quả việc giám sát nơi làm việc của thanh tra an toàn vệ sinh lao động

Thứ Sáu, 01/12/2023, 02:13(GMT +7)

Mục tiêu của nghiên cứu này là tìm hiểu về hiệu quả của việc giám sát quản lý của thanh tra an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Trong các câu hỏi khảo sát, những người được hỏi là các nhà quản lý ATVSLĐ và đại diện người lao động về ATVSLĐ trong các công ty hóa chất.

Đối với người lao động, biến tổng hợp “Hoạt động thực thi ATVSLĐ chung” có liên quan tích cực đến biến tổng hợp “Hiệu quả việc thanh tra ATVSLĐ hiện tại”. Ngược lại, đối với các nhà quản lý ATVSLĐ, số liệu tương ứng đã không tiết lộ bất kỳ sự tương quan nào. Năng lực chuyên môn trong việc thực hiện các cuộc thanh tra ATVSLĐ liên quan tích cực đến các biến số khác nhau của biến tổng hợp “Hiệu quả việc thanh tra ATVSLĐ hiện tại” (nguồn ra). Ngược lại, đối với đại diện người lao động về ATVSLĐ, phân tích đã không xác nhận mối quan hệ này.

Các kết quả nghiên cứu hiện nay cho thấy, các nhà quản lý ATVSLĐ và đại diện người lao động về ATVSLĐ mong muốn thanh tra ATVSLĐ cần giám sát hiệu quả hơn hệ thống quản lý ATVSLĐ đang được thực hiện trong thực tế và nên cung cấp thêm những lời khuyên về nơi làm việc để giúp họ vượt quá mức tối thiểu theo luật định.

Đại diện người lao động về ATVSLĐ thể hiện rõ ràng rằng thanh tra ATVSLĐ nên áp đặt các nghĩa vụ ràng buộc thường xuyên hơn. Các kỹ năng chuyên nghiệp của thanh tra ATVSLĐ cần phải tương ứng hơn nữa với các nhu cầu của đời sống làm việc ngày nay và để có thể thích ứng với những thay đổi hệ thống tại nơi làm việc.

Phương pháp tiếp cận thực thi ATVSLĐ nên thống nhất và hài hòa giữa cá nhân thanh tra ATVSLĐ và các cơ quan ATVSLĐ. Sự phát triển của chất lượng thanh tra ATVSLĐ và năng lực chuyên môn của thanh tra là những khía cạnh quan trọng từ quan điểm hiệu quả.

Nội dung chi tiết bài viết có trong file pdf đính kèm (tiếng Anh – 826K).

Tác giả : Toivo Niskanen, Kyösti Louhelainen, Maria L. Hirvonen

(Biên dịch: A. Tuyết)


(Nguồn tin: Theo tạp chí: Accident Analysis & Prevention, Volume 68, July 2014)