Đề xuất thử nghiệm một bộ công cụ đánh giá môi trường lao động

Thứ Sáu, 01/12/2023, 02:12(GMT +7)

Bài viết dựa trên kết quả nghiên cứu của Đề tài 211/03/TLĐ của Viện NC KHKT Bảo hộ lao động trong năm 2011 – 2012. Nghiên cứu đã đề xuất một bộ công cụ gồm 14 chỉ số nhằm đánh giá môi trường lao động (MTLĐ) ở 3 khía cạnh: hiện trạng MTLĐ, ảnh hưởng của MTLĐ đến sức khỏe và các giải pháp cải thiện.

Sau khi áp dụng tại hai cơ sở sản xuất, các kết quả cho thấy bộ công cụ đã phản ánh được khá đầy đủ hiện trạng chất lượng MTLĐ và năng lực quản lý MTLĐ của các cơ sở. Tuy nhiên, việc đánh giá ảnh hưởng của MTLĐ đến sức khỏe con người vẫn còn gặp nhiều khó khăn, cần phải tiếp tục nghiên cứu.
Bài viết được đăng trên Tạp chí Hoạt động khoa học công nghệ số 1,2,3/ 2013 của Viện.
Nội dung bài viết  chi tiết có trong file pdf. 798kb có thể đọc tại đây.(Nguồn tin: )