Nghiên cứu mới về chuyên gia lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động

Thứ Sáu, 01/12/2023, 09:18(GMT +7)

Nghiên cứu đưa ra nhận xét về các hệ thống tiêu chuẩn chuyên môn an toàn vệ sinh lao động tại 14 quốc gia, nêu bật những điểm khác biệt và tương đồng liên quan đến quy định, giáo dục, đào tạo, trình độ chuyên môn và bối cảnh xung quanh các chuyên gia về an toàn vệ sinh lao động được tuyển dụng tại nơi làm việc để thực hiện các chức năng quản lý an toàn vệ sinh lao động.

Chuyên gia an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm nơi làm việc an toàn và lành mạnh. Trên khắp thế giới, nhiều nơi làm việc không có đủ điều kiện tiếp cận với kiến thức đầy đủ về ATVSLĐ để triển khai công tác quản lý ATVSLĐ theo quy định ở cấp độ nơi làm việc, cũng như nguồn tài chính để thuê chuyên gia bên ngoài.

Kiến thức về cách tiếp cận và xu hướng có thể bảo đảm các chuyên gia về ATVSLĐ có đủ trình độ để đáp ứng nhu cầu của các quốc gia và doanh nghiệp còn hạn chế. Cho đến nay, chưa có một cái nhìn bao quát toàn diện về các yếu tố khác nhau tạo nên một hệ thống tiêu chuẩn chuyên môn về ATVSLĐ.

Để thu hẹp khoảng cách này, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đã tiến hành nghiên cứu về các hệ thống tiêu chuẩn chuyên môn của chuyên gia ATVSLĐ tại14 quốc gia thuộc các khu vực khác nhau đại diện cho một loạt các hiện trạng gồm các nước: Australia, Cannada, Pháp, Indonesia, Jamaica, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Singapore, Tây Ban Nha, Thái Lan, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và Việt Nam. Nghiên cứu này được tiến hành như một phần của dự án được tài trợ bởi Chính phủ Hàn Quốc: “Cải thiện khung chuyên môn về an toàn vệ sinh lao động” và được triển khai theo chương trình chủ đạo của ILO về An toàn và Sức khỏe cho mọi người, phù hợp với chiến lược của tổ chức.

Nghiên cứu tập trung vào các chuyên gia với bằng cấp liên quan cung cấp cả chức năng về an toàn hoặc chức năng về sức khỏe hoặc cả hai chức năng nói trên tại nơi làm việc, cũng như những người chịu trách nhiệm tổng thể về quản lý an toàn và sức khỏe tại chỗ làm. Những nhân sự này có thể được lựa chọn để làm chuyên gia an toàn và sức khỏe do người sử dụng lao động chỉ định tại nơi làm việc để quản lý công tác ATVSLĐ.

Báo cáo nghiên cứu cung cấp tóm tắt toàn diện về hệ thống tiêu chuẩn chuyên môn tại các quốc gia khác nhau. Kết quả cho thấy những điểm khác biệt và tương đồng giữa các nước dựa theo quy định, chức danh nghề nghiệp, bổn phận và nhiệm vụ công việc, giáo dục và đào tạo, năng lực, sự phát triển nghề nghiệp, chứng nhận, thực hành đạo đức và các chủ đề chính liên quan đến việc tham gia làm việc và những thách thức nổi lên mà người làm nghề phải đối mặt. Báo cáo kết quả nghiên cứu cũng trình bày các khuyến nghị đối với nghiên cứu trong tương lai và sự hỗ trợ từ quốc gia. Kết quả nghiên cứu sẽ đóng vai trò làm nền tảng để phát triển hướng dẫn thực hành nhằm giúp các nước đánh giá và cải thiện hơn nữa hệ thống bằng cấp về an toàn vệ sinh lao động cấp quốc gia.

Báo cáo đầy đủ về những phát hiện và bản tóm tắt có thể được truy cập tại đây.

Biên dịch: Bích Hà


(Nguồn tin: ilo.org)