Nhận thức về văn hóa an toàn của người phụ trách trong một tổ chức xây dựng của Úc

Thứ Sáu, 01/12/2023, 01:16(GMT +7)

Sarah E. Biggs, Tamara D. Banks, Jeremy D. Davey, James E. Freeman
Tài liệu (Có trong file đính kèm – Tiếng Anh) viết về những nhận thức về văn hóa an toàn của người phụ trách an toàn tại một trong những tổ chức xây dựng lớn nhất của Úc.

Bằng cách sử dụng phương pháp Delphi sửa đổi, qua 2 đợt thu thập dữ liệu: Đợt một gồm 41 cuộc phỏng vấn bán cấu trúc với những người phụ trách an toàn trong tổ chức; Đợt hai gồm một cuộc khảo sát định lượng trực tuyến về nhận thức, theo cùng một mẫu, nhằm mục đích khẳng định các chủ đề chính được nêu trong cuộc phỏng vấn.

Những người tham gia bao gồm giám đốc điều hành cao cấp, quản lý doanh nghiệp, quản lý dự án, quản lý về an toàn và giám sát công trường. Dữ liệu phỏng vấn được phân tích bằng phương pháp phân tích chuyên đề định tính và dữ liệu điều tra được phân tích bằng phương pháp thống kê mô tả. Định nghĩa và mô tả hành động chủ yếu của những người phụ trách văn hóa an toàn, rõ ràng có một số nhầm lẫn do tính chất tiềm ẩn của văn hóa trong các tổ chức. Lãnh đạo được xác định là yếu tố then chốt đối với văn hóa an toàn tích cực trong các tổ chức, nhấn mạnh đến các nhà lãnh đạo thể hiện cam kết đối với an toàn và có thể nhìn thấy lực lượng lao động dựa trên dự án. Những trở ngại đối với việc nâng cao văn hóa an toàn cũng đã được xác định, trong đó có vấn đề quản lý nhà thầu phụ, tốc độ thay đổi và yêu cầu báo cáo. Số liệu điều tra đã xác nhận định lượng các chủ đề phỏng vấn, có một vài khác biệt nhỏ.

Kết quả cho thấy văn hóa an toàn là một cấu trúc phức tạp khó xác định, ngay cả đối với các chuyên gia trong các tổ chức. Kết quả về những yếu tố then chốt phù hợp với các tài liệu hiện tại; tuy nhiên nhận thức về những trở ngại đối với văn hóa an toàn cho thấy một sự hiểu biết mới về cách thực hiện văn hóa an toàn trong thực tế.

Nội dung bài viết bằng tiếng Anh (file pdf, 213 KB, 10 trang)

 Nguồn: Tạp chí Safety Science số 52 (2013)


(Nguồn tin: )