Vai trò và trách nhiệm của người sử dụng lao động trong hoạt động đánh giá rủi ro

Thứ Sáu, 01/12/2023, 02:13(GMT +7)

Người sử dụng lao động cần thực hiện trách nhiệm của họ trong hoạt động đánh giá rủi ro, và áp dụng các giải pháp cần thiết để bảo vệ an toàn và sức khỏe của người lao động. Để thực hiện những điều này, cần có kế hoạch hành động nhằm loại bỏ và kiểm soát rủi ro.

Kế hoạch hành động bao gồm:

– Vận hành, tổ chức và phối hợp đánh giá rủi ro

– Chỉ định các cá nhân có năng lực để thực hiện đánh giá rủi ro

– Người thực hiện đánh giá rủi ro có thể là:

+ Bản thân người sử dụng lao động;

+ Những nhân viên được chỉ định bởi người sử dụng lao động;

+ Các nhà giám định và các đơn vị cung cấp dịch vụ bên ngoài, nếu doanh nghiệp không có đủ nhân sự có khả năng thực hiện đánh giá rủi ro;

– Những người này có thể chứng minh năng lực bằng cách cho thấy họ có các khả năng sau:

+ Hiểu biết về cách tiếp cận chung đối với đánh giá rủi ro

+ Năng lực áp dụng các hiểu biết trên vào nơi làm việc

+ Khả năng nhận diện các tình huống trong đó họ không thể đánh giá rủi ro một cách toàn diện mà không có hỗ trợ, và có thể tư vấn về sự cần thiết phải có hỗ trợ sâu hơn.

– Tham khảo ý kiến của đại diện người lao động trong việc xắp xếp nhân sự thực hiện hoạt động đánh giá rủi ro;

– Cung cấp các thông tin cần thiết, hoạt động đào tạo, huấn luyện, các nguồn lực và các hỗ trợ khác cho những nhân viên được chỉ định làm công tác đánh giá;

– Đảm bảo có sự phối hợp đồng bộ giữa các cá nhân làm công tác đánh giá (khi cần);

– Giam gia vào hoạt động quản lý và khuyến khích sự tham gia của người lao động;

– Quyết định các hoạt động cần thiết để rà soát và sửa đổi quá trình đánh giá rủi ro;

– Đảm bảo rằng việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ được đưa ra trên cơ sở kết quả đánh giá;

– Đảm bảo quá trình đánh giá rủi ro được lưu trong hồ sơ;

– Giám sát việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ nhằm đảm bảo rằng hiệu quả của chúng được duy trì;

– Thông tin cho người lao động và/hoặc đại diện của họ về kết quả của hoạt động đánh giá rủi ro và về các biện pháp đã được thực hiện (cung cấp cho họ các tài liệu liên quan).


(Nguồn tin: EU-OSHA)