Xu hướng đánh giá an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong ngành xây dựng

07/09/2021
Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định xu hướng nghiên cứu về OSH trong ngành xây dựng theo trình tự thời gian và xem xét tính mới của các ý tưởng, tác động của chúng trong tương lai.

Chú trọng công tác an toàn vệ sinh lao động trong ngành Y tế

29/10/2019
Bộ Y tế cho biết, thời gian qua, ngành Y tế đã triển khai 20 mô hình bệnh viện điểm về an toàn vệ sinh lao động toàn diện của Chương trình Nâng cao năng lực y tế lao động tại Việt Nam. Theo đánh giá ...

Ảnh hưởng chất lượng môi trường không khí đến sức khỏe cộng đồng dân cư xung quanh một số cụm công nghiệp huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

13/03/2018
Tóm tắt Bài báo trình bày nội dung nghiên cứu về hiện trạng chất lượng môi trường và tình hình sức khỏe của người dân xung quanh khu vực dân cư Phương Trung, Phước Lộc, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, ...

Mô hình an toàn vệ sinh lao động toàn diện: kinh nghiệm Singapore và Việt Nam

17/01/2018
An toàn vệ sinh lao động toàn diện là sáng kiến quản lý sức khỏe lồng ghép trong kinh doanh để đạt được sức khỏe, cam kết môi trường làm việc cho năng suất lao động cao. Sáng kiến này ra đời dựa trên ...