Các vấn đề về bệnh nghề nghiệp của công nhân khai thác mỏ: Phân tích so sánh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ

Thứ Sáu, 01/12/2023, 03:39(GMT +7)

Hong Chen, Qun Feng, Ruyin Long, Hui Qi

Tài liệu nghiên cứu các vấn đề về bệnh nghề nghiệp của công nhân khai thác mỏ dựa trên phân tích các số liệu hồi cứu trong vòng 10 năm ở Trung Quốc và Hoa Kỳ. Theo kết quả nghiên cứu, tình trạng mắc các bệnh nghề nghiệp của công nhân khai thác mỏ ở Trung Quốc có xu hướng tăng lên và ở Hoa Kỳ lại có xu hướng giảm, dựa trên kinh nghiệm từ Hoa Kỳ từ đó tác giả đề xuất những chiến lược nhằm cả thiện tình trạng này…

Download file pdf (Tiếng Anh)

Nguồn: Safety Science 51 (2013)


(Nguồn tin: )