Mối nguy hiểm nghề nghiệp và các biện pháp an toàn cho công nhân Nhà máy sơn ở Lagos, Nigeria

Thứ Sáu, 01/12/2023, 03:39(GMT +7)

Cơ sở nghiên cứu
Sản xuất sơn liên quan đến một loạt các qui trình có sự xuất hiện các mối nguy hiểm đến sức khỏe. Sáng kiến an toàn được giới thiệu để hạn chế sự tiếp xúc với các mối nguy hiểm rủi ro và thúc đẩy an toàn nơi làm việc. Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá việc sử dụng các biện pháp kiểm soát/sáng kiến sẵn có tại các nhà máy sơn được lựa chọn ở Lagos, Quận West Senatorial, Nigeria.

Phương pháp nghiên cứu

Tổng số 400 công nhân nhà máy sơn được lựa chọn ngẫu nhiên đã tham gia vào nghiên cứu. Sử dụng bảng câu hỏi được thiết kế theo cấu trúc tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới và phát cho công nhân để thu thập các thông tin nhận thức về mối nguy hại rủi ro nghề nghiệp, sử dụng các thiết bị bảo hộ lao động, và các triệu chứng bất lợi thường gặp. 50 người lao động lựa chọn ngẫu nhiên từ những 400 người tham gia được lấy mẫu nước tiểu. Xác định nồng độ của kim loại nặng (chì, cadmium, arsenic, và chromium) bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử.

Kết quả nghiên cứu

Kết quả cho thấy 72,5% số người được hỏi đều nhận thức được mối nguy hiểm liên quan đến công việc của mình; 30%  đã được huấn luyện chính thức về các mối nguy hiểm và các biện pháp an toàn; 40% không sử dụng các thiết bị bảo hộ lao động, và 90% số người được hỏi cho biết có các triệu chứng liên quan đến việc tiếp xúc với các mối nguy hiểm có hại. Kết quả thống kê cho thấy nồng độ kim loại nặng trung bình trong mẫu nước tiểu công nhân nhà máy sơn so với nhóm công nhân làm việc tại các nhà máy không có yếu tố nguy hiểm lớn hơn có ý nghĩa thống kê (p <0,05).

Kết luận

Sự cần thiết xây dựng các khung hiệu lực sẽ khởi đầu cho việc tích hợp và cần đảm bảo thực hiện các quy định về an toàn trong nhà máy sơn và thúc đẩy việc tuân thủ và áp dụng các hướng dẫn thực hành.

Nội dung chi tiết bài viết có trong file pdf đính kèm (tiếng Anh – 255K).

Tác giả: Olufunsho Awodele, Temidayo D. Popoola, Bawo S. Ogbudu,

Akin Akinyede, Herbert A.B. Coker, Alade Akintonwa

(Biên dịch: A. Tuyết)


(Nguồn tin: Safety and Health at Work, Volume 5, Issue 2, June 2014)