Nguy cơ gia tăng ung thư vú liên quan đến làm việc ca đêm nhiều tại Canada

Thứ Sáu, 01/12/2023, 03:39(GMT +7)

Nhóm nghiên cứu: Anne Grundy, Harriet Richardson và các cộng sự, Canada

Mục tiêu

Người ta cho rằng làm việc ca đêm nhiều là nguy cơ gây ung thư vú; Tuy nhiên, cũng cần có thêm các nghiên cứu với các phương pháp tổng thể về đánh giá tiếp xúc để thu tóm được tính đa dạng của ca làm việc. Ngoài ra, một số nghiên cứu trước đây cũng đã xét tới vai trò của hormone thụ cảm thứ cấp.

Phương pháp

Mối liên quan giữa làm việc ca đêm và ung thư vú được kiểm chứng với 1134 ca ung thư vú và 1179 ca đối chứng, tần suất phù hợp theo tuổi tại Vancouver, British Columbia và Kingston, Ontario. Đánh giá thời gian làm việc ca đêm theo bản tự thuật của đối tượng còn hormone thụ cảm thì thu thập qua hồ sơ ung thư của bệnh nhân.

Kết quả

Với khoảng 1/3 trường hợp ung thư vú và các ca đối chứng, những người chưa bao giờ làm ca đêm cho thấy không có mối liên quan đối với tuổi nghề từ 0-14 và 15-29 năm nhưng mối liên quan khá rõ đối với người có tuổi nghề trên 30 năm (OR=2.21, 95% CI 1.14  đến 4.31). Mối quan hệ giữa làm việc ca đêm nhiều và ung thư vú là bằng chứng mạnh mẽ để thay đổi quy định về làm việc ca đêm nhiều; Kết quả tương tự đối với cả NLĐ làm nghề chăm sóc y tế và NLĐ ngành nghề khác.

Kết luận

Làm việc ca đêm nhiều, không kể đó là ngành nghề gì làm tăng nguy cư ung thư vú. Điều đó cũng phù hợp với nhiều nghiên cứu trước đây đối với các điều dưỡng viên.

Chi tiết kết quả nghiên cứu: Increased risk of breast cancer associated with long-term shift work in Canada

Biên dịch: P. Hải


(Nguồn tin: Occupational and Environmental Medicine)