Những tác động tiêu cực của thương tích và bệnh liên quan đến nghề nghiệp

Thứ Sáu, 01/12/2023, 03:39(GMT +7)

Deirdre McCaughey, Jami L.DelliFraine, Gwen McGhan, Nealia S.Bruning

Bị chấn thương hoặc mắc bệnh liên quan đến nghề nghiệp có thể góp phần tạo ra stress cho người lao động, hay sự không thỏa mãn trong công việc hoặc ảnh hưởng tới mục tiêu doanh số. Mục đích của nghiên cứu này nhằm kiểm tra các thương tích và bệnh tật liên quan đến nghề nghiệp có ảnh hưởng tới nhận thức về môi trường an toàn của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hay không và nhận thức về môi trường an toàn tại nơi làm việc ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe và cam kết tổ chức của người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe…

Download file pdf (Tiếng Anh)

Nguồn: Safety Science 51 (2013)


(Nguồn tin: )