Nghiên cứu KHCN

Xây dựng quy trình kỹ thuật định lượng axit mandelic – sản phẩm chuyển hóa của ethylbenzen trong nước tiểu bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ

Để góp phần bảo vệ sức khỏe người lao động có tiếp xúc với ethylbenzen thì cần thiết phải xây dựng được các quy trình phân tích định lượng các chỉ số ...

Video

Tọa đàm ATLĐ để phát triển bền vững (Nguồn QTV)

Đơn vị thành viên

Liên kết

Dịch vụ