Chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Nghiên cứu KHCN

Môi trường lao động của nhân viên y tế trong những năm gần đây

Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá môi trường lao động của nhân viên y tế (NVYT) tại một số bệnh viện thuộc tuyến trung ương và tuyến tỉnh.

Dịch vụ