Phương pháp cho điểm nguy cơ

Thứ Sáu, 01/12/2023, 02:13(GMT +7)

Các công cụ cho điểm có hai đến bốn thông số được đưa vào trong một số loại theo các cách tương tự như đối với ma trận nguy cơ và sơ đồ nguy cơ.

Tuy nhiên, với các trị số khác nhau, có thể từ 1 đến 20, được gắn với các mức thay cho các thuật ngữ định tính. Có thể chọn một mức cho mỗi thông số và sau đó kết hợp với các trị số tương ứng (ví dụ: bằng phép cộng và/hoặc nhân) để có điểm số cho nguy cơ được dự đoán. Trong một số trường hợp, các trị số này được trình bày trong các bảng và việc sử dụng các bảng hoàn toàn tương tự như sử dụng một ma trận.

Các hệ thống cho điểm cho phép dự đoán các thông số một cách dễ dàng và rành mạch. Việc sử dụng các chữ số có thể tạo ra một ấn tượng khách quan về mức nguy cơ, dẫu rằng việc phân chia các điểm số cho mỗi yếu tố nguy cơ có tính chủ quan khá cao. Tuy nhiên điều này sẽ không còn có tác dụng nhiều bằng cách tập hợp thành nhóm các điểm số trong hệ thống phân loại nguy cơ theo định tính như cao, trung bình và thấp.

Trong phương pháp cho điểm nguy cơ, gồm hai thông số nguy cơ: sự nghiêm trọng và xác suất xảy ra tổn hại, đồng thời mỗi thông số được chia thành bốn mức.

a. Thông số sự nghiêm trọng có các số điểm SS theo các mức:

– Rất trầm trọng          SS ≥ 100

– Trầm trọng                99 ≥ SS ≥ 90

– Trung bình                89 ≥ SS ≥ 30

– Nhỏ                           29 ≥ SS ≥ 0

b. Thông số xác suất xảy ra có các số điểm PS theo các mức:

– Rất có thể                 PS ≥ 100                  Có thể hoặc chắc chắn xảy ra;

– Có thể                       99 ≥ PS ≥ 70            Có thể xảy ra (nhưng không chắc)

– Không chắc               69 ≥ PS ≥ 30            Không có thể xảy ra;

– Nhỏ                           29 ≥ PS ≥ 0              Sự xảy ra là quá nhỏ, được xem như bằng 0

Trong trường hợp này số điểm nguy cơ RS được kết hợp giữa sự nghiêm trọng và xác suất xảy ra được tính theo phương trình:

RS = SS + PS

Số điểm nguy cơ có thể được giải thích và phân loại theo bốn mức ở bảng dưới

Bảng: Thang mức nguy cơ theo số điểm nguy cơ

Cao

≥ 160

159 ≥

Trung bình

≥ 120

119 ≥

Thấp

≥ 90

89 ≥

Không đáng kể

≥ 0

Phương pháp cho điểm nguy cơ đối với một mối nguy hiểm của công việc được bắt đầu bằng xác định mức và cho điểm sự nghiêm trọng của thương tích do mối nguy hiểm có thể gây ra; tiếp theo là xác định mức xác suất và cho điểm khả năng xảy ra mối nguy hiểm; sau khi cộng hai giá trị điểm SS và PS thì xác định được điểm số và mức của nguy cơ. Mức nguy cơ này có thể chấp nhận được hay không tuỳ thuộc vào kết quả khi so sánh với mức chuẩn cứ của nguy cơ chấp nhận đã được xác định.

——————

Tham khảo thêm các phương pháp khác để đánh giá nguy cơ:

– Phương pháp ma trận nguy cơ;

– Phương pháp sơ đồ nguy cơ;

– Phương pháp dự đoán nguy cơ theo định lượng;

– Phương pháp hỗn hợp.

TS. Nguyễn Thế Công


(Nguồn tin: Theo cuốn Bảo hộ lao động, Chủ biên PGS.TS. Nguyễn An Lương, NXB Lao động – 2012)