Giới hạn phơi nhiễm tiếng ồn

Thứ Sáu, 01/12/2023, 03:45(GMT +7)

Tại Trung quốc, có giới hạn OELs (Giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp) về phơi nhiễm tiếng ồn tại nơi làm việc. Giới hạn OELs cũng dựa trên cơ sở ngày làm việc 8 tiếng và 40 giờ 1 tuần. Không có OELs về tiếng ồn đối với ca làm việc lâu hơn và tuần làm việc dài hơn. Nhưng đối với phơi nhiễm hóa chất trong ca làm việc dài hơn, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm phải giảm thiểu phơi nhiễm tiếng ồn tới mức có thể.

Các đơn vị đo lường tiếng ồn được gọi là “decibels” (dB) và có ba cấp độ – A, B và C – với các tiêu chuẩn đo lường khác nhau. Giới hạn OEL cho tiếng ồn sử dụng cấp độ A, hay còn gọi là “dBA”.

Điều quan trọng là phải hiểu rằng decibels không tăng lên như phép số cộng bình thường. Bởi lẽ cấp độ đo lường sử dụng phép “logarithmic” nên cứ thêm ba decibels thì cường độ âm thanh của tiếng ồn sẽ tăng gấp đôi. Có nghĩa là mức 85 dBA sẽ to gấp đôi mức 82 dBA, và 88 dbA to gấp đôi mức 85 dBA.

Điều này có nghĩa là ngay cả khi tăng rất ít số decibels sẽ làm tăng lên rất nhiều về cường độ của tiếng ồn, điều này có nghĩa là nó sẽ mang lại kết quả hỏng tai và khả năng nghe của người lao động.

Việc theo dõi phơi nhiễm tiếng ồn có thể được tiến hành bằng các dụng cụ đọc trực tiếp, được gọi là “đồng hồ đo mức tiếng ồn” hoặc theo cách theo dõi toàn ca làm việc gọi là “máy đo lường cá nhân”

Quy chế về tiếng ồn của Trung quốc:

Giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp: Mức tiếng ồn cho phép*

Vị trí trong nơi làm việc Giới hạn cho phép tối đa – bằng decibels (dBA)
Xí nghiệp (ca làm việc 8 giờ) 90/85 **
Phòng quan sát, phòng nghỉ 75
Phòng máy tính 70
Văn phòng, labo, phòng thiết kế 70
Trung tâm kiểm soát, tổng đài điện thoại, trạm theo dõi 60
Phòng họp 60
Trạm y tế, lớp học, Trung tâm nuôi dạy trẻ 50

* = Giới hạn theo GB J87-85 Tiêu chuẩn thiết kế về tiếng ồn công nghiệp trong nhà máy (1985)

** = Giới hạn đối với các nhà máy hiện tại là 90 dBA trong khi đó giới hạn đối với nhà máy mới là 85 dBA.

Quy trình đánh giá phơi nhiễm với tiếng ồn cũng giống như đối với hóa chất. Kết quả theo dõi được so với giới hạn OEL cho tiếng ồn và người sử dụng lao động phải tiến hành giảm thiểu mức độ tiếng ồn nếu độ phơi nhiễm cao trên giới hạn OEL.

———————-

Ở Việt Nam, tiêu chuẩn mức tiếng ồn cho phép tại các vị trí làm việc theo TCVN 3985-1999 và bài viết có liên quan: Mức ồn cho phép tại nơi làm việc ; 

Sưu tầm và tổng hợp: Kim Dung


(Nguồn tin: Trích: Tài liệu dự án NILP-OSB, 2007)