Nghiên cứu đánh giá mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại một số cơ sở sản xuất xi măng, gạch và đề xuất giải pháp giảm thiểu, bảo đảm an toàn cho người lao động

Thứ Sáu, 01/12/2023, 10:21(GMT +7)

KS. Nguyễn Quỳnh Hương và cộng sự
TT KHMT Phát triển bền vững – Viện NC KHKT BHLĐ

Ô nhiễm tiếng ồn trong các cơ sở sản xuất xi măng và gạch là vấn đề nổi cộm hiện nay ở Việt Nam. Bài này trình bày nghiên cứu, đánh giá mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại môi trường lao động, mức tiếng ồn tiếp xúc, dự báo % số công nhân suy giảm 25 dB ngưỡng nghe sau 40 năm tiếp xúc của từng nhóm đối tượng người lao động tại 2 CSSX xi măng và 2 CSSX gạch và đồng thời cũng đề xuất đồng bộ một số giải pháp kiểm soát tiếng ồn: quản lý, tổ chức-hành chính, tuyên truyền huấn luyện, ngăn ngừa và kiểm soát rủi ro và một số biện pháp kỹ thuật khác nhằm giảm thiểu mức tiếng ồn tiếp xúc tới người lao động.

Nội dung tài liệu (file pdf) có thể tải tại đây


(Nguồn tin: Tài liệu hội thảo “Các giải pháp cải thiện MT & ĐKLV cho các DN vừa và nhỏ phù hợp với điều kiện VN” khu vực Miền Bắc. Hà Nội, 10/2012)