Hướng dẫn kỹ thuật đánh giá rủi ro do phát thải hóa chất nguy hại của một số ngành công nghiệp

Thứ Sáu, 01/12/2023, 04:27(GMT +7)

Đánh giá rủi ro do phát thải hóa chất nguy hại được thực hiện để đánh giá rủi ro về tác động của hóa chất nguy hại phát thải qua các môi trường trung gian (không khí, đất, nước, thực phẩm, hàng tiêu dùng hoặc các vật liệu khác) tới sức khỏe con người.

Đánh giá rủi ro là một công cụ trong quá trình kiểm soát ô nhiễm môi trường do phát thải hóa chất và có thể được thực hiện bằng phương pháp định lượng hoặc định tính.

Hướng dẫn kỹ thuật đánh giá rủi ro do phát thải hóa chất nguy hại của một số ngành công nghiệp được Ban hành kèm theo Quyết định số 588/QĐ-TCMT ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường. Đây là tài liệu hướng dẫn các tổ chức cá nhân có hoạt động hóa chất và các cơ quan quản lý trong việc xác định các điểm nguy cơ gây rủi ro, đánh giá mức độ rủi ro xảy ra sự cố và ước tính sự ảnh hưởng của hóa chất tới sức khỏe con người khi tiếp xúc với hóa chất khi phát thải. Mặc dù chỉ mang tính dự báo, ước tính, nhưng việc đánh giá rủi ro vẫn được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng như một công cụ quan trọng trong kiểm soát phát thải hóa chất vì những đặc điểm như sau:

– Thực hiện quá trình ước tính, dự đoán khối lượng, chủng loại hóa chất nguy hại phát thải trong môi trường từ các nguồn thải;

– Hỗ trợ trong việc giám sát sự phát thải hóa chất nguy hại từ các nguồn thải theo thời gian;

– Hỗ trợ trong việc quy hoạch, định hướng các ngành nghề có khả năng phát thải hóa chất nguy hại;

– Hỗ trợ trong việc giám sát và cảnh báo nguy cơ ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng sức khỏe con người do hóa chất nguy hại phát thải.

Hướng dẫn kỹ thuật là tài liệu cơ bản trong việc xác định và đánh giá rủi ro gây tác động tới môi trường và sức khỏe con người do hóa chất phát thải từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh có hoạt động hóa chất.

Hướng dẫn kỹ thuật đánh giá rủi ro do phát thải hóa chất nguy hại của một số ngành công nghiệp là tài liệu tham khảo cho việc xây dựng các nội dung và phương pháp thực hiện các giải pháp nhằm ngăn ngừa rủi ro hóa chất và rủi ro môi trường do các hoạt động hóa chất.

Đối tượng sử dụng:

– Các tổ chức, cá nhân trong nước có hoạt động liên quan đến phát thải hóa chất nguy hại, bao gồm các tổ chức, cá nhân có sử dụng hóa chất nguy hại hoặc tạo ra sản phẩm trung gian là hóa chất nguy hại có khả năng phát thải vào môi trường trong quá trình sản xuất, kinh doanh;

– Các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm ứng cứu sự cố hóa chất, sự cố môi trường của các cơ sở có hoạt động hóa chất, các cơ sở y tế, các đơn vị phòng cháy, chữa cháy;

– Các cán bộ quản lý an toàn và môi trường trong các cơ sở có hoạt động hóa chất;

– Cơ quan quản lý môi trường và các cơ quan quản lý chuyên ngành có liên quan tới hóa chất nguy hại (Công Thương, Y tế, Nông nghiệp, An toàn lao động, và các cơ quan khác).

Nội dung Hướng dẫn kỹ thuật đánh giá rủi ro do phát thải hóa chất nguy hại của một số ngành công nghiệp có trong file đính kèm.


(Nguồn tin: Nilp.vn)