Hướng dẫn kỹ thuật về quan trắc, đánh giá ô nhiễm và rủi ro môi trường do dư lượng một số chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy sử dụng trong nông nghiệp

Thứ Sáu, 01/12/2023, 04:27(GMT +7)

Phân tích mức độ ô nhiễm và đánh giá rủi ro đối với môi trường và hệ sinh thái do phát thải các chất hữu cơ khó phân hủy đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá rủi ro đối với sức khỏe con người.

Việc nhận dạng ban đầu các kịch bản phơi nhiễm tiềm năng có thể dẫn đến một con số không giới hạn về các cách kết hợp các kịch bản và do vậy việc thực hiện một đánh giá phơi nhiễm tổng thể để có thể bao hàm được tất cả các kịch bản này trong thực tế là rất khó khăn và thậm chí là không thể. Vì thế chúng ta cần giới hạn phạm vi đánh giá một cách thích hợp. Từ những nhận định chính xác đó mới có thể đề xuất ra các giải pháp nhằm kiểm soát ô nhiễm và giảm thiểu rủi ro đối với sức khỏe con người, môi trường.

Hướng dẫn kỹ thuật về quan trắc, đánh giá ô nhiễm và rủi ro môi trường do dư lượng một số chất ô nhiễm hữu cơ kho phân hủy sử dụng trong nông nghiệp (Ban hành kèm theo Quyết định số 589/QĐ-TCMT ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường) cung cấp cho những cá nhân và tổ chức liên quan những thông tin cơ bản nhất và những vấn đề liên quan đến quan trắc, đánh giá rủi ro và kiểm soát ô nhiễm các chất hữu cơ khó phân hủy (POP) sử dụng trong nông nghiệp mới được đưa vào công ước Stockhom.

Nhận biết các chất ô nhiễm là công việc quan trọng cần thiết và phải làm trước khi thực hiện các bước tiếp theo vì có nhận biết được đối tượng thì mới ra được các quyết định phù hợp sau đó.

Việc xác định nguồn phát thải có thể phân tích dựa trên các nguồn thông tin liên quan như: Vị trí địa lí nguồn ô nhiễm; Các hoạt động sản xuất nông nghiệp liên quan trên địa bàn;  Các hoạt động giao thông vận tải liên quan; Các yếu tố khí hậu, địa chất, hướng gió, tính chất đất tại các điểm ô nhiễm…

Các công việc liên quan đến đánh giá và kiểm soát phơi nhiễm các chất POP: Phân tích mức độ ô nhiễm của các chất ô nhiễm tại nguồn phát thải; Đánh giá mức độ phơi nhiễm thông qua các thông tin về sự tiếp xúc, cách thức tiếp xúc với nguồn ô nhiễm; Đề xuất các con đường phơi nhiễm có thể tác động đến sức khỏe con người và mức độ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Sau khi đã thực hiện xong các bước nhận biết, xác định nguồn phát thải, đánh giá mức độ rủi ro phơi nhiễm và ảnh hưởng đến con người và môi trường của các chất độc hại, cần thiết phải đề xuất các biện pháp hạn chế rủi ro nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu các thiệt hại có thể xảy ra.. …

Các nội dung cần thực hiện được đề cập ở trên có sẵn trong tài liệu: Hướng dẫn kỹ thuật về quan trắc, đánh giá ô nhiễm và rủi ro môi trường do dư lượng một số chất ô nhiễm hữu cơ kho phân hủy sử dụng trong nông nghiệp

Tài liệu dành cho các đối tượng:

– Các Sở, Phòng Tài nguyên và Môi trường của tỉnh hoặc thành phố, quận; huyện

–  Các cơ quan khác quản lý hóa chất, quản lý hóa chất bảo vệ thực vật,

–  Các đơn vị cung cấp dịch vụ môi trường

– Các cơ quan/đơn vị có các hoạt động liên quan đến các hợp chất POP.

Kim Dung


(Nguồn tin: Nilp.vn)