Nội dung bắt buộc trên nhãn hóa chất

Thứ Sáu, 01/12/2023, 04:25(GMT +7)

Nhãn hóa chất được thể hiện bằng hình thức in, dán, đính hoặc gắn trên bao bì thương phẩm của hóa chất ở vị trí khi quan sát có thể nhận biết được dễ dàng, đầy đủ các nội dung quy định của nhãn. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu có trách nhiệm ghi nhãn hóa chất tự xác định kích thước của nhãn nhưng phải bảo đảm ghi đầy đủ nội dung bắt buộc:

1. Tên hóa chất.

2. Mã nhận dạng hóa chất.

3. Hình đồ cảnh báo, từ cảnh báo, cảnh báo nguy cơ.

4. Biện pháp phòng ngừa.

5. Định lượng. 

6. Thành phần hoặc thành phần định lượng.

7. Ngày sản xuất.

8. Hạn sử dụng (nếu có).

9. Thông tin nhà sản xuất, nhập khẩu, phân phối.

10. Xuất xứ hàng hóa.

11. Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản.

Ngoài những nội dung bắt buộc tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hóa chất có thể ghi thêm các nội dung khác lên nhãn. Những nội dung này phải đảm bảo tính trung thực, chính xác, không được làm hiểu sai lệch đặc tính của hóa chất, không được làm hiểu sai lệch nội dung bắt buộc ghi trên nhãn hóa chất. Nội dung khác có thể ghi trong Phiếu an toàn hóa chất hoặc trong tờ hướng dẫn sử dụng.

* Các văn bản hướng dẫn có liên quan:

Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa;

– Thông tư số 04/2012/TT-BCT ngày 13/2/2012 quy định phân loại và ghi nhãn hóa chất


(Nguồn tin: nilp)