Phân loại hoá chất theo nguy hại vật chất

Thứ Sáu, 01/12/2023, 04:25(GMT +7)

Theo Thông tư số 04/2012/TT-BCT ban hành ngày 13/2/2012, nguy hại vật chất được phân loại theo các nhóm hoá chất và các đặc tính dưới đây:

a) Chất nổ;
b) Khí dễ cháy;
c) Sol khí dễ cháy;
d) Khí oxy hoá;
đ) Khí chịu nén;
e) Chất lỏng dễ cháy;
g) Chất rắn dễ cháy;
h) Hợp chất tự phản ứng;
i) Chất lỏng dẫn lửa;
k) Chất rắn dẫn lửa;
l) Chất rắn tự phát nhiệt;
m) Hợp chất tự phát nhiệt;
n) Hợp chất sinh ra khí dễ cháy khi tiếp xúc với nước;
p) Chất lỏng oxi hoá;
q) Chất rắn oxi hoá;
r) Peroxit hữu cơ;
s) Ăn mòn kim loại.

 

BẢNG PHÂN LOẠI HÓA CHẤT THEO NGUY HẠI VẬT CHẤT

Nhóm hóa chất/Đặc tính

Phân loại

Chất nổ

Chất nổ không bền

Loại 1.1

Loại 1.2

Loại 1.3

Loại 1.4

Loại 1.5

Loại 1.6

Khí dễ cháy

Loại 1

Loại 2

 

 

 

 

 

Sol khí dễ cháy

Loại 1

Loại 2

 

 

 

 

 

Khí oxy hoá

Loại 1

 

 

 

 

 

 

Khí chịu áp suất

Khí nén

Khí hoá lỏng

Khí hoá lỏng đông lạnh

Khí hoà tan

 

 

 

Chất lỏng dễ cháy

Loại 1

Loại 2

Loại 3

Loại 4

 

 

 

Chất rắn dễ cháy

Loại 1

Loại 2

Loại 3

Loại 4

 

 

 

Chất và hỗn hợp tự phản ứng

Kiểu A

Kiểu B

Kiểu C&D

Kiểu E&F

Kiểu G

 

 

Chất lỏng dẫn lửa

Loại 1

 

 

 

 

 

 

Chất rắn dẫn lửa

Loại 1

 

 

 

 

 

 

Chất và hỗn hợp tự phát nhiệt

Loại 1

Loại 2

 

 

 

 

 

Chất và hỗn hợp khi tiếp xúc với nước sinh ra khí dễ cháy

Loại 1

Loại 2

Loại 3

 

 

 

 

Chất lỏng oxy hoá

Loại 1

Loại 2

Loại 3

 

 

 

 

Chất rắn oxy hoá

Loại 1

Loại 2

Loại 3

 

 

 

 

Peroxyt hữu cơ

Kiểu A

Kiểu B

Kiểu C&D

Kiểu E&F

Kiểu G

 

 

Ăn mòn kim loại

Loại 1

 

 

 

 

 

 

 


(Nguồn tin: )