Chuyên đề

Những rủi ro sức khỏe đối với công nhân môi trường làm việc trong cống thoát nước

Người công nhân làm việc trong cống thoát nước thường phải đối mặt với rất nhiều rủi ro về sức khỏe do điều kiện làm việc và các mối nguy hiểm có hại ...

Nghiên cứu KHCN

Đánh giá thực trạng ATVSLĐ và tình hình áp dụng hệ thống quản lý ATVSLĐ tại doanh nghiệp sản xuất cơ khí

Nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng An toàn Vệ sinh Lao động (ATVSLĐ) và tình hình áp dụng hệ thống quản lý ATVSLĐ tại 24 doanh nghiệp sản xuất cơ ...

Tin An toàn vệ sinh lao động

Chú trọng tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về an toàn, vệ sinh lao động

(LĐXH) – Thực hiện Chỉ thị số số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công ...

Tin KHCN và Môi trường

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh cần quan tâm hơn đến quan trắc môi trường lao động

(Bình Dương) - Quan trắc môi trường lao động (QTMTLĐ) có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa và giảm thiểu ảnh hưởng yếu tố có hại đối với sức khỏe ...

Dịch vụ